regulamin

REGULAMIN

§ 1. INFORMACJE WSTĘPNE

   1. Każda osoba korzystająca z serwisu„ePlecak” jest odpowiedzialna za przestrzeganie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.
   2. Kopiowanie niniejszego serwisu w całości lub w dowolnej jego części oraz wykorzystywanie do innych celów nie jest dozwolone. Cała treść serwisu „ePlecak” jest chroniona prawem autorskim.
   3. Właścicielem praw autorskich serwisu „ePlecak” oraz właścicielem oprogramowania „ePlecak” jest firma WISPORT z siedzibą we Wrocławiu 54-425, ul. Traktatowa 6. Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie, w całości lub w jakiejkolwiek części, bez pisemnej zgody WISPORT jest niedozwolone.
      
   4. Wszystkie projekty stworzone w serwisie „ePlecak” od chwili przekazania do realizacji stają się własnością WISPORTU i mogą być w dowolny sposób przez WISPORT wykorzystywane, chyba, że zamawiający zrobi zastrzeżenie w formie pisemnej i przekaże je do producenta w terminie 3 dni licząc od daty złożenia zamówienia.
   5. Wszystkie wyroby zaprojektowane w serwisie „ePlecak i przekazane do produkcji sygnowane są logiem WISPORT.
   6. WISPORT nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione podczas projektowania, a osoba korzystająca z informacji zawartych w serwisie i podejmująca na ich podstawie jakiekolwiek decyzje czyni to na własne ryzyko i odpowiedzialność.
   7.  Dokładne informacje dotyczące procesu projektowania i zamawiania zawarte są w § 2 - PROCEDURY PROJEKTOWANIA, ZAMAWIANIA
   8. Zamawiający zgadza się, że złożenie zamówienia* ze strony „ePlecak” jest jednoznaczne z zawarciem umowy i ma taką samą skuteczność jak umowa podpisana własnoręcznym podpisem.

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamówienia (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie danych Osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883)."
§ 2. PROCEDURY PROJEKTOWANIA, ZAMAWIANIA

Prosimy o podanie poniższych danych, niezbędnych do uruchomienia zalecenia, umożliwiających kontakt z zamawiającym oraz ułatwiającym proces produkcji.

   1. 
   2. procedurą projektowania WISPORT zaleca zapoznanie się z wersją DEMO, a projektowanie plecaka wykonywać należy zgodnie z zaleceniem i wskazówkami programu.
   3. Jeżeli istnieje możliwość, to należy korzystać z gotowych szablonów/propozycji. Jeżeli nie ma satysfakcjonującej propozycji, to w polu KOMENTARZ należy słownie opisać swoje oczekiwania, uwagi lub propozycje.
   4. Po samodzielnym zaprojektowaniu plecaka oraz samodzielnej weryfikacji poprawności należy złożyć zamówienie i przesłać do WISPORTU.
      
   5. Zamówienie może zostać przesłane wyłącznie po wypełnieniu pól od 1 do 3 oraz pola potwierdzającego zapoznanie się z REGULAMINEM. Wypełnienie pól 4-7 nie jest obowiązkowe i ma charakter wyłącznie informacyjny.

POLA OBOWIĄZKOWE

1) Imię i nazwisko  zamawiającego

2) adres pocztowy zamawiającego

3) telefon kontaktowy zamawiającego

POLA NIEOBOWIĄZKOWE

4) płeć użytkownika

5) wiek użytkownika

6) wzrost użytkownika

7) przewidywane główne przeznaczenie plecaka

   1. Wszelkie komentarze i uzupełnienia (wyjaśniające problem lub rozszerzające zakres serwisu „ePlecak” powinny zostać opisane słownie w polach KOMENTARZ
   2. Projekt zostaje poddany przez WISPORT weryfikacji w pod względem merytorycznym** (poprawności konstrukcji) oraz cenowym***. Równocześnie zostaje wyznaczony termin wykonania plecaka (maksymalnie do 14dni).
   3. WISPORT informuje Zamawiającego o przewidywanym terminie realizacji zamówienia, potwierdza cenę oraz poprawność konstrukcji i jej zgodność z intencjami Zamawiającego.
   4. Zamawiający na tej podstawie dokonuje wpłaty zadatku w wysokości nie mniejszej niż 60% wartości zamówienia. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, ceny i terminu wykonania oraz jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia do realizacji. W przypadku rezygnacji z realizacji zamówienia, wpłacony zadatek w wysokości 60% wartości zamówienia nie podlega zwrotowi, niezależnie od stopnia zaawansowania procesu produkcji.
   5. Produkcja zostaje rozpoczęta po zaksięgowaniu wpłaty na bankowym koncie WISPORTU
   6. Brak decyzji Zamawiającego o rodzaju, ilości i umiejscowieniu haftów – nazw własnych, spowoduje, że producent wykona je wg własnego uznania.
   7. W ustalonym terminie WISPORT informuje zamawiającego o zakończeniu procesu produkcji i gotowości plecaka/towaru do wysyłki.
   8. Zamawiający wpłaca pozostałą część należnej kwoty na rachunek bankowy WISPORTU
   9. Plecak zostaje wysłany na adres wskazany przez zamawiającego po zaksięgowaniu wpłaty na bankowym koncie WISPORTU

§ 3. OPCJA LOGOWANIA

W serwisie „ePlecak” stworzona została możliwość utworzenia własnego konta. Logowanie
umożliwi użytkownikowi:
1. dostęp do historii zamówień
2. możliwość uzyskania rabatów przy kolejnych zamówieniach
3. szybkie „powielanie” złożonych wcześniej zamówień
4. otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach w serwisie „ePlecak”

§ 4. SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY

   1. Plecak podlega gwarancji na zasadach określonych w WARUNKACH GWARANCJI

WARUNKI GWARANCJI

a. Producent nie ponosi odpowiedzialności za leżące po stronie zamawiającego błędy powstałe w procesie projektowania, wybrane cechy użytkowe i funkcjonalne oraz cechy natury estetycznej zaprojektowanego plecaka.
b. Gwarancji podlegają wyłącznie błędy wykonawcze i materiałowe powstałe w procesie produkcji z przyczyn leżących po stronie producenta
c. Plecak objęty jest 5 letnim okresem gwarancji, za wyjątkiem zamków błyskawicznych, które objęte są 12 miesięcznym okresem gwarancji.
d. Karta gwarancyjna musi być wypełniona i potwierdzona pieczątką sprzedawcy
e. Jeżeli w okresie gwarancji, liczonym od dnia zakupu, ujawnią się błędy wykonawcze lub wady materiału, plecak należy oddać do producenta w celu dokonania naprawy.
f. Plecaki zaprojektowane w serwisie „ePlecak” nie podlegają wymianie na nowe.
g. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania oraz odbarwień wynikających z wielokrotnego prania i działania promieni UV
h. Przed oddaniem do naprawy plecak należy wyczyścić. Plecak zabrudzony zostanie odesłany do nadawcy na jego koszt.

   1.Producent gwarantuje pełny serwis pogwarancyjny oraz naprawę produktu niezależnie od przyczyn powstania uszkodzeń. Nieodpłatnie wykonywane są wyłącznie naprawy gwarancyjne.

§ 5. CENY, RABATY, PROMOCJE, WARUNKI DOSTAWY
CENY

   1.
         1. Cena plecaka naliczana jest automatycznie w trakcie projektowania, w miarę wyboru poszczególnych elementów plecaka.
         2. Wyliczona przez program cena jest ceną orientacyjną. Ewentualna korekta ceny może wynikać z dodatkowych uwag zawartych w polach KOMENTARZ.
         3. Ostateczna cena zostaje podana przez WISPORT po weryfikacji projektu.
         4. Dokonanie wpłaty zadatku jest równoznaczne z akceptacją ceny i stanowi podstawę do uruchomienia produkcji plecaka.
         5.Podana przez WISPORT i zaakceptowana przez Zamawiającego cena jest zagwarantowana i nie może ulec zmianie w trakcie procesu produkcji.

WARUNKI DOSTAWY

   1. Zamówiony plecak dostarczany jest na koszt WISPORTU (na terenie Polski).
   2. Plecak wykonany na podstawie KARTY RABATOWEJ, można odebrać w sklepie w którym przekazano KARTĘ RABATOWĄ.
   3. W przypadku wysyłki plecaka poza granice Polski koszt transportu pokrywa Zamawiający.

RABATY, PROMOCJE

   1.Warunki i zasady udzielania rabatów i promocji podane są na stronie w dziale RABATY i PROMOCJE
   2.Posiadaczowi KARTY RABATOWEJ udziela się regulaminowego rabatu w wysokości podanej na KARCIE RABATOWEJ tj. 5%
KARTĘ RABATOWĄ otrzymać można bezpośrednio w sklepie stacjonarnym posiadającym w sprzedaży plecaki marki WISPORT. Lista sklepów podana jest na stronie www.wisport.pl

 § 6. INFORMACJE KOŃCOWE

1. Serwis „ePlecak” nie wyczerpuje wszystkich możliwości i pomimo naszych starań, może nie spełniać wszystkich oczekiwań jego użytkowników. Dlatego też w trosce o maksymalne zadowolenie naszych klientów czynimy nieustanne starania zmierzające do udoskonalenia programu „ePlecak”, a wszystkich użytkowników prosimy o informowanie nas o swoich spostrzeżeniach dotyczących działania, zawartości oraz treści serwisu, kierując swoje uwagi, propozycje i zapytania na adres e-mail: info@eplecak.pl
2. WISPORT zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu
3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z realizacją zamówienia składanego ze strony „ePlecak” będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby WISPORT. Skierowanie przez Zamawiającego sprawy na drogę postępowania sądowego jest dopuszczalne po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.


* Uszczegółowienie zawarte jest w § 2

** Analizie i weryfikacji podlega wyłącznie poprawność konstrukcji ze względu na możliwości wykonawcze. Producent nie analizuje elementów funkcyjnych (np. wyboru pojemności plecaka, kształtu wybranych kieszeni, rodzaju pasa biodrowego, wyboru akcesoriów i innych) oraz doboru, układu kolorów i innych elementów mających wpływ na końcowy wygląd i estetykę plecaka.

*** Słowne opisy i komentarze mogą wpłynąć na konieczność skorygowania ostatecznej ceny plecaka.